§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy „Biru Store”, dostępny pod adresem internetowym www.biru.pl/sklep, prowadzony jest przez Mateusza Bireckiego, ul. Jodłowicka 10/35, 52-064 Wrocław.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail: cycling@biru.pl .
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
 4. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym „Biru Store”,
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego „Biru Store”,
  3. warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym „Biru Store”, dostarczenia zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów,
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym „BIRU STORE” zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedawca – Mateusz Birecki, prowadzący Sklep Internetowy „BIRU STORE”.
 3. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego „BIRU STORE”, w tym w szczególności dokonująca zakupu
 4. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy „BIRU STORE” dostępny pod adresem internetowym www.biru.pl/sklep.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostawy, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupów.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowania Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Klientów wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy
 16. Dowód zakupu – faktura albo rachunek

§ 3

Rejestracja Klienta

 1. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić on-line Formularz rejestracji, podając imię i nazwisko lub nick, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

Zasady składania zamówień

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta o którym mowa w § 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie są składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu, po uprzednim zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  2. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy przejść do Koszyka i kliknąć „Przejdź do kasy” a następnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do dowodu zakupu, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6.6.1.

§ 5

Metody dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Dostawa elektroniczna na podany adres e-mail.
 2. Aktualne informacje o kosztach dostawy Produktu oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępne są na stronie Sklepu.
 3. Dostawa Produktów ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Dokonywanie płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Nie zawierają informacji o kosztach dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem (z wyłączeniem produktów cyfrowych)
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy przed dostawą
  3. Płatność PAYPAL
 7. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
  Mateusz Birecki, ING BANK Śląski S.A. Numer rachunku: 94 1050 1490 1000 0091 5075 8283.
 8. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Przesłanie do Klienta powyższej wiadomości e-mail stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów z Klientem przez Sprzedawcę.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony w § 4.3 dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje przesłany na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia. Klient ma prawo do dwukrotnego pobrania pliku, później link, przestanie być aktywny.
 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności elektronicznej PAYPAL – Klient jest obowiązany do zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  4. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 6 pkt 1) i 3) oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej PAYPAL – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu.
 10. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe. W przypadku sprzedaży e-booków Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Klient podał błędny lub niedokładny adres e-mail.
 11. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 12. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Produktem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży własnoręcznie podpisane. Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osób,
  2. dla umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Zwracany produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty opakowania i zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 11. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta rozpoczęcie korzystania przez Konsumenta z E-Book’a ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Momentem rozpoczęcia korzystania z E-Booka’a jest moment udostępnienia Konsumentowi E-Book’a w wiadomości e-mail, który pozwala Konsumentowi na pobranie E-Book’a na Urządzanie Końcowe.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, na zasadzie rękojmi,za wady fizyczne lub prawne produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 287) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego
 4. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem , strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację na podstawie rękojmi należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klient jest Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Produkty są objęte gwarancją w przypadku, gdy producent danego Produktu jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta, gdy produkt sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone odpowiednio do produktu.

§ 10

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sklepu i partnerów biznesowych Sprzedawcy oraz promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) .

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prowadząc Sklep stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Kupujący oświadcza, iż:
  a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
  b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności – ale nie wyłącznie – z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego.
  c) podano mu do wiadomości informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Klienta, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).
 7. Klient ma prawo:
  a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta odpowiednio w Formularzu rejestracyjnym i Formularzu zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku nieskutecznych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 9. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią poniższe załączniki: załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, załącznik nr 2 – Polityka prywatności